รายชื่อผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเข้าร่วม
การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16
เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน
Transforming Nursing In a
Disruptive World To Achieve
Sustainable Health For All
วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ชื่อ - นามสกุล
วันที่ลงทะเบียน
นาง พิริยา ศุภศรี 18 ก.ย. 2562
ดร. กนกพร แจ่มสมบูรณ์ 13 ก.ย. 2562
นาง อรุณ นุรักษ์เข 13 ก.ย. 2562
นาง กนกนุช วสุธารัตน์ 13 ก.ย. 2562
นาง สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ 12 ก.ย. 2562
นางสาว สุดา ใจห้าว 9 ก.ย. 2562
ดร. ทัศนีย์ รวิวรกุล 5 ก.ย. 2562