แบบฟอร์มลงทะเบียน การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16
เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน
Transforming Nursing In a Disruptive World
To Achieve Sustainable Health For All
วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร


ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่ สําหรับการออกใบเสร็จรับเงิน *


ประเภทอาหาร *
ข้อมูลการลงทะเบียน

ประเภทผู้ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนร่วมงาน
สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ 6,500 บาท
บุคคลทั่วไป 7,000 บาท
รายละเอียดการศึกษาดูงาน

1.) วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. (เลือกดูงานท่านละ 1 แห่ง)
      โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย : Tele Stroke System
      โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ : Palliative Care System
      โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ : Pathway of Nursing Excellence
      โรงพยาบาลบีเอ็นเอช : Nursing Informatics Record & International Boutique Hospital
ค่าศึกษาดูงานท่านละ 500 บาท (รวมค่าอาหารว่างและค่าพาหนะ)
หมายเหตุ กรณีมีการลงทะเบียนดูงานที่ใดน้อยกว่า 8 คน ขออนุญาตงดจัดดูงานที่โรงพยาบาลนั้นๆ และจัดให้ดูงานในโรงพยาบาลลำดับถัดไป

2.) วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 15.00 น.
      ทัศนศึกษา ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ค่าทัศนศึกษา ท่านละ 800 บาท (รวมค่าเข้าชม ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะ)

หมายเหตุ ค่าดูงาน และค่าทัศนศึกษาดังกล่าวจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

** เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณานําเอกสารการชําระเงินไปชําระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ลงทะเบียนแล้ว มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนครั้งนี้เป็นโฆฆะ