แบบฟอร์มลงทะเบียน การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16
เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน
Transforming Nursing In a Disruptive World
To Achieve Sustainable Health For All
วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
ปิดลงทะเบียน