แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีของสภาการพยาบาล
เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best Practice และ Ethics Learning Center”
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564

การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom สำหรับผู้ที่ผ่านการประชุม/อบรมด้านจริยธรรมทางการพยาบาล

  ข้อมูลบุคคล  ข้อมูลสังกัด/การอบรมทางจริยธรรม
จัดโดยสภาการพยาบาล
ครั้ง

จัดโดยหน่วยอื่นที่ไม่ใช่สภาการพยาบาล
ครั้ง


  ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน สำหรับออกใบเสร็จในนาม

  สำหรับผู้เข้าประชุม
  • ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลด โปรแกรม Zoom
  • เมื่อศูนย์จริยธรรมฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ทางผู้จัดประชุมจะส่งลิงค์สำหรับการประชุมวิชาการไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
  • ศูนย์จริยธรรมฯ จะดำเนินการส่งหนังสือจริยธรรมและเอกสารอื่นๆ ทางไปรษณีย์ จึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบที่อยู่ให้ถูกต้องและชัดเจน
  • ในช่วงระหว่างการประชุม ท่านจะสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ที่แสดงผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลขององค์กรพยาบาล/สถา บันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ จากสภาการพยาบาล
  การโอนเงินค่าลงทะเบียน
  • ผู้เข้าประชุมสามารถโอนเงินเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนโดย Scan ผ่าน QR Code หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว
  • ยืนยันการโอนเงินโดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล [email protected]
  • ผู้เข้าประชุมสามารถ ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หากเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์ การลงทะเบียนของผู้เข้าประชุมโดยอัตโนมัติ*** สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวผกามาศ กิจโกศลกิจจา 02-596-7516 ***