รายชื่อผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเข้าร่วมประชุม
เรื่อง “สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล”ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อ - นามสกุล

วันที่ลงทะเบียน

นาย สุรวิชญ์ กิจรุ่งวัฒนะ
28 ก.พ. 2563
นางสาว อัจฉโรบล แสงประเสริฐ
28 ก.พ. 2563
นาง สุรีย์รัตน์ สุคันธมาลา
25 ก.พ. 2563
นางสาว อิสราภา รัตนทรงศรี
25 ก.พ. 2563
นาง จันทร์เพ็ญ บรรเลง
25 ก.พ. 2563
นาง ศรีรัตน์ อินถา
25 ก.พ. 2563
นางสาว สไบทิพย์ ธรรมมาวิมุตติ
24 ก.พ. 2563
นาง เพ็ญนภา เมฆพัฒน์
21 ก.พ. 2563
นาง สมโภชน์ เซ็นน้อย
21 ก.พ. 2563
นางสาว สรัญญา บุญมีรอด
21 ก.พ. 2563
นาง มานิดา พักผ่อน
21 ก.พ. 2563
นางสาว จรียา เขียวผึ้ง
21 ก.พ. 2563
นาง สายตา โรจนาพรรณพงศ์
21 ก.พ. 2563
นาง จุไรรัตน์ ภัทรพงศ์บัณฑิต
21 ก.พ. 2563
นางสาว ศิริลักษณ์ จตุปาริสุทธิศิล
21 ก.พ. 2563
นางสาว ปราณี พิลึก
21 ก.พ. 2563
นาง ณัฐวรา เขตการ
21 ก.พ. 2563
นาง ประไพ เหลืองรุ่งทรัพย์
21 ก.พ. 2563
นาง สุวิมล จะวะนะ
21 ก.พ. 2563
นาง วีนัส ขวัญนาค
21 ก.พ. 2563
นางสาว ปิยรัตน์ ศรีสุขวงษ์
21 ก.พ. 2563
นาง บุญนำ นพรัตน์
21 ก.พ. 2563
นาง ประภัสสร นาวเหนียว
21 ก.พ. 2563
นางสาว นารีรัตน์ เทียมทองดี
21 ก.พ. 2563
นางสาว ระพีพรรณ กิวัฒนา
20 ก.พ. 2563
นาย พุฒิพงศ์ จันทร์เขียน
19 ก.พ. 2563
นาง นางปรานอม ยิ่งเจริญ
18 ก.พ. 2563
นาง มณีรัตน์ บางณรงค์
18 ก.พ. 2563
นางสาว กนกรวี ปฏิโชติ
18 ก.พ. 2563
นาง สมบัติ มั่นใจดี
17 ก.พ. 2563
นางสาว อัศนี วันชัย
17 ก.พ. 2563
นางสาว อัญชลี แก้วสระศรี
17 ก.พ. 2563
รศ.ดร. จรรจา สันตยากร
17 ก.พ. 2563
นาง ปราณี หันจันทร์
17 ก.พ. 2563
นาง พรพรรณ วรรณไพบูลย์
17 ก.พ. 2563
นาย เทวฤทธิ์ จันทร์สี
14 ก.พ. 2563
นางสาว ชบา บริรักษ์
14 ก.พ. 2563
นางสาว ศิริพร กันดา
14 ก.พ. 2563
นางสาว สุนิสา บุญเสริม
14 ก.พ. 2563
นาง นาฏนฎา พงษ์สุวรรณ
14 ก.พ. 2563
นาง ภัสดาภรณ์ เบ้าสุด
14 ก.พ. 2563
นางสาว ธัญญา กุลเกียว
14 ก.พ. 2563
นาง สุกัญญา สุทธิพันธ์
14 ก.พ. 2563
นางสาว เบญจมาศ คำมีผล
14 ก.พ. 2563
นาง มะลิ จันทร์ยาง
14 ก.พ. 2563
นางสาว ชนกนันท์ คำภู
14 ก.พ. 2563
นางสาว ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์
14 ก.พ. 2563
นาง สรีพัชร์ แก้วดวงเทียน
14 ก.พ. 2563
นาง พรทิพย์ เมฆพรประเสริฐ
13 ก.พ. 2563
นาง ปุญภา บำรุงศักดิ์
13 ก.พ. 2563
นาง เสาวณีย์ พรประภา
13 ก.พ. 2563
นาง สุชาดา เชื้อปาน
13 ก.พ. 2563
ดร. ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
11 ก.พ. 2563
นางสาว อมิตตดา วิลัยวัฒน์
11 ก.พ. 2563
นาง วิมพ์วิภา ทาสี
11 ก.พ. 2563
นาง จินตนา ฉัตรวิไลลักษณ์
11 ก.พ. 2563
นาง ราตรี วจีสัจจะ
11 ก.พ. 2563
นาง นุชรินทร์ คำมูล
11 ก.พ. 2563
นาง นงลักษณ์ ยศปัญญา
11 ก.พ. 2563
นาง วรลักษณ์ เหล็กฉิมมา
11 ก.พ. 2563
นางสาว อลิษา เมืองสนธิ์
11 ก.พ. 2563
นาง วิรุด ดารา
7 ก.พ. 2563
นาย ชวิฌฎา โจชัยชาญ
7 ก.พ. 2563
นางสาว สาวิตรี วงค์บุรี
7 ก.พ. 2563
นางสาว สุวธิดา พันธ์ผูก
7 ก.พ. 2563
นาง การะเกตุ คำสี
7 ก.พ. 2563
นาง ปณิดา เสมอชน
7 ก.พ. 2563
นางสาว วริษา กิจสวน
7 ก.พ. 2563
นาง ณัฐชา บัวดิษฐ์
7 ก.พ. 2563
นาง น้ำผึ้ง ไมตรีสิทธิกร
7 ก.พ. 2563
นางสาว ยุวณีย์ จันทร์ส่ง
7 ก.พ. 2563
นางสาว เบญจวรรณ อินวิเชียร
7 ก.พ. 2563
นาง ทมาภรณ์ สุขสวรรค์
7 ก.พ. 2563
นาง พฤฒิยา จิตตะมุข
7 ก.พ. 2563
นาง แสงฟ้า ยอดวิญญูวงศ์
6 ก.พ. 2563
นางสาว ศิริพร คงมี
6 ก.พ. 2563
นางสาว ทิพย์พาวรรณ นาควิจิตร
6 ก.พ. 2563
นาง สกุลรัตน์ บูรณะชนอาภา
5 ก.พ. 2563
นางสาว นภาพร บุญยืน
5 ก.พ. 2563
นางสาว ประวีณา สีหะวงษ์
5 ก.พ. 2563
นางสาว สมทรง สีที
5 ก.พ. 2563
นาง วิไลวรรณ พุทธสิมมา
5 ก.พ. 2563
นางสาว พิกุล ลีลา
5 ก.พ. 2563
นาย สมเกียรติ อุทัยวงษ์
5 ก.พ. 2563
นางสาว นิรชา มะลิทอง
5 ก.พ. 2563
นางสาว นฤมล เรือนเพ็ชร์
5 ก.พ. 2563
นางสาว สายฝน ขำเดช
5 ก.พ. 2563
นางสาว วนิดา ภูปา
5 ก.พ. 2563
นาง สมมารถ แสงแก้ว
5 ก.พ. 2563
นางสาว ไอลดา สุขสิงห์สำอางค์
5 ก.พ. 2563
นาง อมรศิริ อุทัยวงษ์
5 ก.พ. 2563
นาง ภัทรากรณ์ ปติตานัง
5 ก.พ. 2563
นาง พรศรี ขจรพันธ์
5 ก.พ. 2563
นางสาว ทักษพร นิยมะจันทร์
4 ก.พ. 2563
นาง จิราภรณ์ นิยมะจันทร์
4 ก.พ. 2563
นางสาว อารีย์ กุลจู
4 ก.พ. 2563
นางสาว คณิตดา เฉลยวงศ์
3 ก.พ. 2563
นาง สุรีรัตน์ จิรังกรณ์
3 ก.พ. 2563
นาง สุทิศา ศรีนารอด
3 ก.พ. 2563
นาง สิริลักษณ์ มาลัย
3 ก.พ. 2563
นาง กฤติญา ทองกลัด
3 ก.พ. 2563
นาง ลำยอง โคตรก้ำพี้
3 ก.พ. 2563
นางสาว อภิญญา ผ่านพินิจ
29 ม.ค. 2563
นางสาว จิตรา ศิลานุกรม
29 ม.ค. 2563


ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ - นามสกุล

วันที่ลงทะเบียน

นางสาว อัจฉริยาพร เดชโยธิน
9 มี.ค. 2563
นาง ไฉไล ผาเงิน
6 มี.ค. 2563
นางสาว พรทิพย์ ปุกหุต
5 มี.ค. 2563
นาง ชลธิชา อรุณพงษ์
5 มี.ค. 2563
นางสาว ปิยะวดี ทองโปร่ง
5 มี.ค. 2563
นาง นิลาวัลย์ ศรีบุระ
4 มี.ค. 2563
นาง สงกรานต์ ยอดศิริ
4 มี.ค. 2563
นาง พูนทรัพย์ จันทวี
4 มี.ค. 2563
นางสาว อันตรา แพงศรี
4 มี.ค. 2563
นาง เพ็ญพักตร์ พิมพ์จันทร์
4 มี.ค. 2563
นางสาว ดวงกมล ธิภาศรี
27 ก.พ. 2563
นาย ทวิช กุลกิจ
27 ก.พ. 2563
นาง อรทัย ภักดีบุรุษ
27 ก.พ. 2563
นาง ร​ำ​ไพ​ เกตุ​จิ​ร​ะ​โชติ​
26 ก.พ. 2563
พันตำรวจโทหญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
25 ก.พ. 2563
พันเอกพิเศษหญิง ธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์
24 ก.พ. 2563
นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีธัญรัตน์
24 ก.พ. 2563
นาง รัญจวน สุดเสน่ห์
24 ก.พ. 2563
นาง เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม
24 ก.พ. 2563
นาง กิตติยา ภูดรโพธิ์
24 ก.พ. 2563
นาง ดวงจันทร์ เขตเจริญ
24 ก.พ. 2563
นาง อภิญญา พลทะสอน
12 ก.พ. 2563
นางสาว กัลชนา จันทร์ลา
12 ก.พ. 2563
นาง ชนัญชิดา จุฑาสงฆ์
11 ก.พ. 2563
นาย พยุงศักดิ์ อำภวา
11 ก.พ. 2563
นาย คณิศร เชื้อกิตติศักดิ์
8 ก.พ. 2563
นาง จุฑารัตน์ เข็มจริยา
8 ก.พ. 2563
นาง ยุทธนา โยชน์เมืองไพร
8 ก.พ. 2563
นาง อมรพันธ์ เชื้อกิตติศักดิ์
8 ก.พ. 2563


ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อ - นามสกุล

วันที่ลงทะเบียน

นางสาว จิตวัน ตั้งชัยธรรม
25 ก.พ. 2563
นางสาว พรรณปพร บวรไพบูลย์กุล
25 ก.พ. 2563
นาง ประภา ศิริโชติ
21 ก.พ. 2563
นางสาว ชลลดา คูสุวรรณ
21 ก.พ. 2563
นาง กำไล กาญจนคลอด
20 ก.พ. 2563
นาง ปราณี มหาบุญปีติ
17 ก.พ. 2563
นาง บุญมี สังข์รักษา
14 ก.พ. 2563
นางสาว มณีรัตน์ อินกอง
13 ก.พ. 2563
นางสาว วันเพ็ญ เสียงลือชา
13 ก.พ. 2563
นางสาว อินทิรา แสงวงค์
13 ก.พ. 2563
นาง มุขดา ธนันทา
12 ก.พ. 2563
นางสาว มณฑิรา ธีรศักดิ์
12 ก.พ. 2563
นางสาว วนิดา อังกุรวิโรจน์
12 ก.พ. 2563
นางสาว กัญญา ป้อมสุข
12 ก.พ. 2563
นางสาว พรพิมล อินทรวงศ์
12 ก.พ. 2563
นางสาว สุพัตรา แตงฮ้อ
12 ก.พ. 2563
นาง ศศิธร สุทธิสนธิ์
12 ก.พ. 2563
นาง พัชรา เทพทิตย์
11 ก.พ. 2563
นาง อรฉัตร จันทร์กระจ่าง
8 ก.พ. 2563
นาง วรรณา สิงห์เมือง
7 ก.พ. 2563
นางสาว ศิริวดี ชุมจิต
7 ก.พ. 2563
นางสาว นิตยา วงษ์แตงอ่อน
7 ก.พ. 2563
นาง วิภาพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ
7 ก.พ. 2563
นาง ปภาพสวีร์ เจริญพัฒนาภัค
5 ก.พ. 2563
นาง ประภา ศิริกุล
4 ก.พ. 2563
นางสาว สุรีย์ การประกอบ
4 ก.พ. 2563
นางสาว ยุพิน ชาติทอง
4 ก.พ. 2563
นาง นวิยา ผลประสาร
4 ก.พ. 2563
นาง ปัทมา กุลชนะเบญญา
4 ก.พ. 2563
นางสาว นวรัตน์ ศิริกุล
4 ก.พ. 2563


ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อ - นามสกุล

วันที่ลงทะเบียน

นาง อังสนา ช่วยศรีนวล
29 ก.พ. 2563
นาง มัสลิน กุลสิริโรจน์
26 ก.พ. 2563
นาง จิรนันท์ รักบำรุง
25 ก.พ. 2563
นาง จันทิมา สาริพัฒน์
25 ก.พ. 2563
นางสาว โศรดา หอมตะโก
24 ก.พ. 2563
นางสาว พรทิพย์ แสงสุวรรณ
24 ก.พ. 2563
นาง นิภาพร แก้วมณี
24 ก.พ. 2563
นางสาว ปรียาพร พรหมรักษ์
24 ก.พ. 2563
นาง สุธีวรรณ มณีนวล
22 ก.พ. 2563
นางสาว นิตยา อำมาตี
21 ก.พ. 2563
นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ภักดีสุวรรณ
20 ก.พ. 2563
นางสาว นงนุช เทพวรรณ
20 ก.พ. 2563
นาง การัณย์มาศ ทวีเจริญสิน
20 ก.พ. 2563
นาง วรกัญพิไล อินทร์แก้ว
20 ก.พ. 2563
นาง Sarapee Kowan
20 ก.พ. 2563
นาง Lipika Suntayakon
20 ก.พ. 2563
นาง Pannaphat Sinthupaeng
20 ก.พ. 2563
นาง แพรมน โชติสุวรรณ
19 ก.พ. 2563
นาง สุคนธ์ คงเขียว
18 ก.พ. 2563
นาง อังคณา เหรียญบุญไทย
18 ก.พ. 2563
นางสาว สุพัตรา อำลอย
17 ก.พ. 2563
นางสาว สุวารี ไล่สกุล
12 ก.พ. 2563
นาง เสริมศรี ลิ่มสกุล
12 ก.พ. 2563
นาง เกศินี ตั้งฤกษ์วราสกุล
11 ก.พ. 2563
นาง นภาภรณ์ ศรีสิทธิพรหม
11 ก.พ. 2563
นางสาว กาญจนา สังข์สิงห์
11 ก.พ. 2563
นาง ทัศนีย์ สุทธิจันทร์
11 ก.พ. 2563
นางสาว สุภานิษา พัฒน์ศรีทอง
11 ก.พ. 2563
นางสาว สมอุษา ศักดิ์หริรักษ์
11 ก.พ. 2563
นางสาว มณฑิกา แก้วทองคำ
11 ก.พ. 2563
นาง วัลลี ระวิวรรณ
11 ก.พ. 2563
นางสาว สุภางค์ จริภักดิ์
11 ก.พ. 2563
นาง วารุณี โกยกุล
11 ก.พ. 2563
นาง วนิดา ชื่่นเพ็ชร
11 ก.พ. 2563
นาง ประไพพิศ สิงหเสม
7 ก.พ. 2563
นางสาว กัลยา ไชยโย
7 ก.พ. 2563
นาง วรรณี ท่าดี
7 ก.พ. 2563
นางสาว จันจิรา บุญรักษ์
7 ก.พ. 2563
นางสาว สมิตานันตน์ เพชรไชย
3 ก.พ. 2563


ครั้งที่ ๕ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ - นามสกุล

วันที่ลงทะเบียน

นาง ศิริพร นันทเสนีย์
2 มี.ค. 2563
นางสาว ลักขณา ศรีบุญวงศ์
2 มี.ค. 2563
นางสาว กิติวัฒนา ศรีวงศ์
2 มี.ค. 2563
นาง ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ
2 มี.ค. 2563
นาง สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
2 มี.ค. 2563
ผศ.ดร. เพชรรัตน์ เจิมรอด
2 มี.ค. 2563
นางสาว ภัคนันท์ บุณยชิตนุกูร
25 ก.พ. 2563
นาง สุนันทา​ อัมพวา
25 ก.พ. 2563
นางสาว เรณู วัฒนเหลืองอรุณ
25 ก.พ. 2563
นาง ชาลินี โสภณอัมพรสกุล
24 ก.พ. 2563
นาง วันดี บูรณะตระกูล
21 ก.พ. 2563
นาง นางศิริพร ศรีพิทักษ์์
21 ก.พ. 2563
นางสาว กุลจิรา สารวรรณ์
21 ก.พ. 2563
นางสาว จิรวรรณ คูวัฒนาชัย
20 ก.พ. 2563
นางสาว รุจิรา อักษร
20 ก.พ. 2563
นาง ศิริพร ขยันกิจ
20 ก.พ. 2563
นาง สุวพัชร อินทฤทธิ์
20 ก.พ. 2563
นาง อุบล บัวเรือง
20 ก.พ. 2563
นางสาว สิริรักษ์ ทองสุทธิ
19 ก.พ. 2563
นาง กัญชลิกา คงสมอรรถ
19 ก.พ. 2563
นางสาว ปัทมา นนทพันธุ์
19 ก.พ. 2563
นางสาว ศิริวรรณ เซี่ยงฉิน
19 ก.พ. 2563
นางสาว นุชรีย์ เพ็งมะดัน
19 ก.พ. 2563
นางสาว อรธิพา วัฒนยืนยง
19 ก.พ. 2563
นางสาว ไตรทิพย์ บัวทอง
19 ก.พ. 2563
นางสาว มณีรัตน์ สุวรรณอำไพ
19 ก.พ. 2563
เรือตรีหญิง ธิดานุช เพียรชูชัย
19 ก.พ. 2563
นาง กนิษฐ์เพ็ญ รัตนพิพิท
18 ก.พ. 2563
นางสาว น้ำผึ้ง เจริญทรัพย์
17 ก.พ. 2563
นางสาว ภคมน ภู่สีสุวรรณ
14 ก.พ. 2563
นาง พนิดา เชียงทอง
14 ก.พ. 2563
นาง ภิญญาภรณ์ ชุมศรี
14 ก.พ. 2563
นาง สุภมาส ตามบุญ
13 ก.พ. 2563
นางสาว อุทุมพร วิเศษสิทธิ์
13 ก.พ. 2563
นาง จตุพร เจริญนิยม
13 ก.พ. 2563
นางสาว พุทธชาด สุพจน์พงศ์
12 ก.พ. 2563
นาง กฤษณา หงส์สิริ
12 ก.พ. 2563
นาง ภัทราวรรณ สุวรรณวัฒนะ
12 ก.พ. 2563
นางสาว นริศรา สระตันติ์
12 ก.พ. 2563
นาง ปิยาภรณ์ ทองประดิษฐ์
12 ก.พ. 2563
นาง บุปผา กิจสหวงศ์
12 ก.พ. 2563
นาง รื่นฤดี ลิ้มฉาย
12 ก.พ. 2563
นาง พีรดา เพิ่มความสุข
12 ก.พ. 2563
นาง ศันสนีย ประชุมศรี
12 ก.พ. 2563
นางสาว สุธา ไลชาติกุล
12 ก.พ. 2563
นาง พิศมัย นพกุลสถิตย์
12 ก.พ. 2563
นาง ธัญลักษณ์. อาจอิทธิชัย
12 ก.พ. 2563
นาง กฤษณา สังข์ประสิทธิ์
12 ก.พ. 2563
นาง อนัญญา เลาหไพโรจน์วัฒนา
11 ก.พ. 2563
นางสาว สิรัชถา ตันเจริญ
11 ก.พ. 2563
นาง ดวงใจ พงษ์จันทร์
11 ก.พ. 2563
นาง สุภานัน จีนโต
11 ก.พ. 2563
นางสาว สินี ชีวธนาคุปต์
7 ก.พ. 2563
นางสาว สุชาดา พุฒิเพ็ญ
7 ก.พ. 2563
นางสาว จิราพร เดชมา
7 ก.พ. 2563
นางสาว อมรรัตน์ เสตสุวรรณ
5 ก.พ. 2563
นาง นิศารัตน์ ชูชาญ
5 ก.พ. 2563
ผศ.ดร. แสงเทียน เจียรวัฒนากุล
5 ก.พ. 2563
รศ.ดร. บุญทิวา สู่วิทย์
5 ก.พ. 2563
ผศ.ดร. ศากุล ช่างไม้
5 ก.พ. 2563