ใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง “สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล”ตำแหน่งงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)


ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่ สําหรับการออกใบเสร็จ


ประเภทอาหาร


* ค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท/ท่าน
* โปรดลงทะเบียนในวันและเวลาที่กำหนด
* ปิดรับลงทะเบียนเมื่อผู้ลงทะเบียนครบ ๓๕๐ คน/รุ่น หรือเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ระบุ
* หากท่านที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ชำระเงินภายวันที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้ารวมประชุม

กรุณาเลือกครั้งที่ลงทะเบียนก่อนกดบันทึกขออภัยในข้อขัดข้องมา ณ โอกาสนี้


กรุณาตรวจสอบครั้งที่ลงทะเบียนให้ถูกต้องอีกครั้ง


หมายเหตุ

๑. CNEU = ๗.๕ หน่วย

๒. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาที่
e-mail : [email protected]

๓. หากมีข้อสงสัยหรือตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ติดต่อ คุณ อรพรรณ บรรเทาทุกข์
โทรศัพท์ : 02596-7536


** เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาชําระเงิน ตามวันที่กำหนดในใบแจ้งค่าชำระ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนครั้งนี้เป็นโฆฆะ