ใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง “สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล”ตำแหน่งงาน (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)


ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่ สําหรับการออกใบเสร็จ


ประเภทอาหาร


* ค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท/ท่าน
* ระบบปิดรับลงทะเบียนทันที เมื่อผู้ลงทะเบียนครบ ๑๕๐คน/รุ่น
* การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยและส่งหลักฐาน การจ่ายเงินกลับมาที่ E-mail: [email protected] หรือ Fax: ๐๒-๕๘๙๗๑๒๑ ภายในระยะเวลา ๒ วัน หลังจากลงทะเบียน หากท่านไม่ได้ชำระเงินและแจ้งกลับมาในเวลาที่กำหนด การลงทะเบียนที่ทำไว้นั้นจะถูกยกเลิกไป โดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำใหม่ได้อีก

กรุณาเลือกครั้งที่ลงทะเบียนก่อนกดบันทึก

กรุณาตรวจสอบครั้งที่ลงทะเบียนให้ถูกต้องอีกครั้ง


หมายเหตุ

๑. CNEU = ๗.๕ หน่วย

๒. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาที่
e-mail : [email protected] หรือ Fax: ๐๒-๕๘๙๗๑๒๑ ภายในระยะเวลา ๒ วัน หลังจากลงทะเบียน

๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุม กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม ๑๕ วัน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใบเสร็จรับเงินหรือคืนเงินได้ ติดต่อ คุณ อรพรรณ บรรเทาทุกข์
โทรศัพท์ : 02596-7536


** เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาชําระเงิน ตามวันที่กำหนดในใบแจ้งค่าชำระ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนครั้งนี้เป็นโฆฆะ