แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง “การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี”
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
ขั้นตอนการชำระเงิน

  • ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมสามารถชำระเงินโดยสแกน QR code ชำระเงินผ่าน Mobile Banking หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว
  • โปรดชำระเงินค่าลงทะเบียน   ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564   หากเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์ การลงทะเบียนของผู้เข้าประชุมโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำใหม่ได้อีก
  • ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล [email protected]

หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

  • นางสาว ผกามาศ กิจโกศลกิจจา โทรศัพท์ 02-5967516
  • นางสาว รดา เลาหประวิณชัย โทรศัพท์ 02-5967542