ขอเชิญชวนพยาบาลสมัครเข้าปฏิบัติงาน
ในโครงการจ้างงานพนักงานราชการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ที่รุนแรงมากขึ้น จำเป็นต้องมีการขยายพื้นที่และจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ส่งผลให้กำลังคนทางการพยาบาล ขาดแคลนเป็นอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือจากสภาการพยาบาล ในการสำรวจจำนวนพยาบาลที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจ้างงานพนักงานราชการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุ ข ระยะเวลา 1 ปี สภาการพยาบาลจึงขอให้ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตอบแบบสำรวจนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

ปิดลงทะเบียน