...
ระบบลงทะเบียน
ประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ข้อมูลผู้ประสานงาน และการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน
 • นางพัณณ์ชิตา เกิดจั่น เบอร์โทร 02-5967541
 • นางสาว รดา เลาหประวิณชัย เบอร์โทร 02-5967542
 • นางสาว ผกามาศ กิจโกศลกิจจา เบอร์โทร 02-5967516
 • สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ Email : [email protected]
 • หนึ่ง QR Code ชำระเงินได้เพียง หนึ่งท่านเท่านั้น
 • กรุณาตรวจสอบ ข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกดบันทึก เพราะ ท่านจะไม่สามารถแก้ข้อมูลได้
ติดต่อสอบถามเรื่องบทคัดย่อ
 • นางสาวนฤมล ภัทราพานิชชัย เบอร์โทร 02-5967556
 • นางจิตรลดา มีหนุน เบอร์โทร 02-5967582


ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7
เรื่อง แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก

(7th National Nursing Research Conference : Trends, Challenges, and Nursing Research Networking in a Technology Disruption Era)

วันที่ 27-28 มกราคม 2565
-- ONLINE CONFERENCE --

ประเภทผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลปฏิบัติงานและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่ สําหรับการออกใบเสร็จ

จังหวัด

กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจ วันที่ 28 มกราคม 2565 (ช่วงเช้า)

กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจ วันที่ 28 มกราคม 2565 (ช่วงบ่าย)


ระยะเวลาลงทะเบียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 20 มกราคม 2565
เปิดลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียน
ภายในเวลาที่กำหนด
(วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565)
เกินกำหนด
(วันที่ 11 มกราคม 2565 - 20 มกราคม 2565)
3,000 บาท/คน

ชำระเงินภายใน 10 ม.ค. 65 หากเกินกำหนดระยะเวลา ต้องลงทะเบียนใหม่
3,500 บาท/คน

ชำระเงินภายใน 20 ม.ค. 65 หากเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนของผู้เข้าประชุมโดยอัตโนมัติ


ข้อมูลผู้ประสานงาน และการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน
 • นางพัณณ์ชิตา เกิดจั่น เบอร์โทร 02-5967541
 • นางสาว รดา เลาหประวิณชัย เบอร์โทร 02-5967542
 • นางสาว ผกามาศ กิจโกศลกิจจา เบอร์โทร 02-5967516
 • สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ Email : [email protected]
 • หนึ่ง QR Code ชำระเงินได้เพียง หนึ่งท่านเท่านั้น
 • กรุณาตรวจสอบ ข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกดบันทึก เพราะ ท่านจะไม่สามารถแก้ข้อมูลได้