ใบลงทะเบียน

บทคัดย่อ การประชุมวิจัยพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๗


ชื่อผู้วิจัยร่วม


 


 


 


 หัวข้อบทคัดย่อ : ความสำคัญของปัญหา / วัตถุประสงค์การวิจัย / วิธีวิจัย / การใช้ประโยชน์ทางการพยาบาล / ผลการวิจัย


  วิธีการนำเสนอ
  คำแนะนำการเขียนบทคัดย่อ


  • เป็นบทคัดย่องานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลใกล้แล้วเสร็จ สามารถนำเสนอผลการศึกษาได้ในวันนำเสนอด้วยวาจา/โปสเตอร์
  • เป็นงานวิจัยที่มีความน่าสนใจ สะท้อนปัญหาของบริบทพื้นที่/ประเทศ และสอดคล้องกับประเด็น (themes) ของการจัดประชุมครั้งนี้
  • ความยาวไม่เกิน 300 คำ หรือ 1,500 ตัวอักษร โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ (เขียนแบบบูรณาการ)
   • วัตถุประสงค์
   • แบบแผนการวิจัย (research design) กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม (ถ้ามี)
   • เครื่องมือวิจัยและ การเก็บรวบรวมข้อมูล
   • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (การวิจัยเชิงปริมาณรวมถึงการวิเคราะห์อภิมานระบุสถิติที่ใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพระบุเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล)
   • ผลการวิจัย : สรุปตามวัตถุประสงค์ ไม่มีตาราง แสดงค่าสถิติเฉพาะที่สำคัญเท่านั้น
   • การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการพยาบาล
  • ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและความชัดเจนของภาษาที่ใช้
  • ระบุคำสำคัญ 3-5 คำ
  • ระบุวิธีการนำเสนอ นำเสนอด้วย วาจา/โปสเตอร์
  • ทั้งนี้เมื่อได้รับการตอบรับผู้นำเสนอจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
  • ติดต่อสอบถามข้อมูล รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ Email : [email protected]
  • โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก