ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
เรื่อง “ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาล ยุค Thailand 4.0”
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาลสังกัด (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่ สําหรับการออกใบเสร็จรับเงินประเภทอาหาร
** เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณานําเอกสารการชําระเงินไปชําระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ลงทะเบียนแล้ว มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนครั้งนี้เป็นโฆฆะ

*** ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561 รับจํานวนจํากัด 250 ท่านเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โทรศัพท์ 02 596 7516, 02 596 7573 อีเมล : [email protected]